Regulamin sklepu internetowego tuban.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
(
TUBAN Trade sp. z o.o. ul. Hetmańska 92 , 43-600 Jaworzno).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy
na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości
(w przypadku miejscowości podzielonej na ulice:
ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu;w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice:
nazwa miejscowości i numer nieruchomości),
kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
TUBAN Trade sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
43-600 Jaworzno

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem
https://www.tuban.pl/pol_m_POMOC_Koszty-dostawy-1013.html
zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:
TUBAN Trade sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
32-048 Jaworzno

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
https://www.tuban.pl/pol_m_POMOC_Koszty-dostawy-1013.html

6. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku
z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakup związanego bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności
norm etycznych i zawodowych,  o których mowa w art 2 pkt. 5
Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów
na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego
do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
https://www.tuban.pl/pol_m_POMOC_Koszty-dostawy-1013.html

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako
jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym,
wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem tuban.pl, za którego pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

TUBAN Trade sp. z o.o.

ul. Hetmańska 92

43-600 Jaworzno

NIP: 6322018859, KRS: 0000706535 REGON: 368858440, GIODO: 245930
zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS pod adresem:
http://www.krs-online.com.pl/tuban-trade-sp-z-o-o-krs-10244627.html
Rachunek bankowy mBank: 66 1140 2004 0000 3602 7727 1732

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość  w rozumieniu Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku  w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu
art. 535  Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,
 a w szczególności, jeśli rzecz:

- nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu
na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

- nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego
przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

- w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności
te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą
Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta,
który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

- nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel
lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba,
która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,
oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta
o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

    Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej
albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu
lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji, lub orzeczenia właściwego organu.


     29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: 
rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy,  dane Kupującego, 
a zmierzające bezpośrednio do
zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 

   1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

   2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi
i dostarczać rzeczy wolne od wad.

  4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone  w polskiej walucie
i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,
który określony jest w cenniku dostaw.


   5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje
o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy
w celu uzyskania dostępu do tych informacji
w przyszłości następuje w postaci
potwierdzenia zamówienia
 poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:       

- zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF
wzoru formularza odstąpienia  od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania
regulaminu i wzorca odstąpieni od umowy;

- dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: 
dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu,
wzoru formularza odstąpienia od umowy.

    7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty
w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią
świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

  8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza,
Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,
FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu,
dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.tuban.pl,
należy je wszystkie wyłączyć.

    9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,
który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,
aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.


   10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


§3 Zawarcie umowy i jej realizacja

 

     1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności,
z których część może być wielokrotnie powtarzana:

- dodanie do koszyka produktu;

- wybór rodzaju dostawy;

- wybór rodzaju płatności;

- wybór miejsca wydania rzeczy;

- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku
Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

     3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

     4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie,
a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

     5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,
o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

     6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości
lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej
o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia
 za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

     7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu,
a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

     8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy,
wraz z dołączonymi  załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6, podpunkt 2.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy,
    a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,
na formularzu dostępnym pod adresem
http://www.tuban.pl/data/include/cms/formularz-odstapienie-od-umowy_TT_1.doc
lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został
podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

     9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, lub nie został poinformowany
o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania
takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie
z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów
zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy:

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§5 Rękojmia

 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała
ona w chwili przejścia towaru do Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

(chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązków
i wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady).

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób  wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady,
jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej
albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć
rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania
dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest
udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku
przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na
koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, z wyjątkiem sytuacji
opisanej w §4 pkt 10.

13. Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

- oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

- oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy
do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada
z tytułu  rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin
do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również
do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi,
zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej
przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16,
z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady,
a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była
następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi  odpowiedzialności, a w szczególności może żądać
zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie,  w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby
trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,
jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu,
wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.


3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji  oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji
zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

http://tuban.pl/pol_m_POMOC_Polityka-Prywatnosci-430.html

 

§7 RODO

 

RODO to rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i dotyczy wszystkich firm działających na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tuban Trade Sp. z o.o. z siedzibą w  Jaworznie na ul. Hetmańskiej 92.

2. Inspektorem ochrony danych w Tuban Trade Sp. z o.o. jest Pan Jakub Bochenek,
email: tuban@tuban.pl; tel. 535995770

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie
przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO/PUODO. Podanie powyższych
danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością  realizacji celów, o których mowa powyżej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania realizowania powyższego celu.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak
możliwości zrealizowania procesu marketingowego. 
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania
i ochrony Państwa danych 
osobowych przez Tuban Trade Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: sklep@tuban.pl

 

 

1. RODO a proces rekrutacyjny

Administrator danych osobowych:

Tuban Trade Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
43-600 Jaworzno

NIP: 6322018859
Regon: 368858440
email:
sklep@tuban.pl


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Celem przetwarzania danych jest udział Pana/Pani osoby w procesie rekrutacji na opisane stanowisko.
Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody.
W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody dane będą przetwarzane
również w celu udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych w przyszłości.

 

Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz jego pracownicy.
Pana/Pani dane będą ujawnione dostawcom oprogramowania i usług internetowych
takich jak poczta elektroniczna i przestrzeń dyskowa na serwerze,
z których korzysta administrator.
Jeżeli zaistnieje ku temu potrzeba, podane dane będą mogły być ujawnione również podmiotom takim jak: kancelarie prawne.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może
do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych,
który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

Okres przechowywania danych:
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie,
chyba że administrator wcześniej podejmie decyzję o usunięciu Pana/Pani danych ze zbioru kandydatów.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani również wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego
właściwego ds. ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Będzie ono skutkowało niezwłocznym usunięciem Pana/Pani danych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału lub udostępnienia
danych w procesach rekrutacyjnych zgodnie z wyrażoną zgodą.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia
praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane,
gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną
(na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni
przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania
regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
http://tuban.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-tuban-pl-cterms-pol-1.html.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej
Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu
zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny
od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego
lub sądu polubownego.  W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 


(Jaworzno, 28.02.2020 r.)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel