Regulamin konkursów Facebook

Regulamin konkursu przeprowadzanego na profilu TUBAN kreatywne laboratorium w serwisie Facebook
pt. „STWÓRZ PORTRET FABRYKI TUBANa” 

1. Organizatorem Konkursu pt. „STWÓRZ PORTRET FABRYKI TUBANa” 
na stronie Tuban kreatywne laboratorium w serwisie Facebook pod linkiem
https://www.facebook.com/tubantoys („facebook Tuban kreatywne laboratorium”) jest właściciel firmy
Tuban Jakub Bochenek oraz administrator facebook’a Tuban kreatywne laboratorium ul. Hetmańska 92,
43-600 Jaworzno nip 6321941904, regon 241280464 . Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. .   Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego facebook’a Tuban kreatywne laboratorium
  i trwa od dnia 21.06.2022 r. do godziny 00.00 dnia 26.06.2022 r.
Ogłoszenie nagrodzonych prac [twórczości Uczestnika Konkursu],
zgodnie z zasadami Konkursu, nastąpi do dnia 29.06.2022  r. do godz. 10.00 na facebooku’u Tuban kreatywne laboratorium.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat, posiadająca aktywne konto w
serwisie Facebook i korzystająca z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator ani jego
pracownicy. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie
3 (słownie: trzech) najlepszych autorskich prac w tematyce STWÓRZ PORTRET FABRYKI TUBANa –
wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności
(nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu.
Na pytanie Uczestnicy mogą udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym.
Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, zdjęcia, pracy plastycznej, wiersza czy piosenki.
Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich,
ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania.
Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku)
– Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie firmie Tuban.
Odpowiedź należy umieścić w postaci komentarza pod postem konkursowym.

5. Organizator ustanawia trzy równorzędne nagrody (za najciekawsze udzielone odpowiedzi):     
 3 x wybrany przez zwycięzcę dowolny produkt/ zestaw produktów ze sklepu TUBAn.pl o wartości nie wyższej, niż 100 zł.
Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.


6. Nagrody opisane w pkt. 5 przyznawane będą autorom najciekawszych

odpowiedzi na zadanie konkursowe przez wyznaczoną przez Organizatora komisję, wedle subiektywnej
oceny odpowiedzi zgłoszonych w czasie trwania konkursu (spośród których zostaną wyłonione najlepsze
odpowiedzi) pod względem: pomysłowości, merytorycznego, estetycznego,
wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter).

7. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez udzielenie odpowiedzi, o której mowa w pkt.4.
Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka’a i sposób jego działania udzielenie
przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby
udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego
wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na
Facebook’u Tuban.

8. Zadaniem komisji jest subiektywna ocena odpowiedzi oraz wybór nagrodzonych prac na posiedzeniu
tajnym - po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi odpowiedziami. Komisja może
zdecydować o nie przyznaniu nagród. Ocena dokonywana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Treść nagrodzonych odpowiedzi może zostać nieodpłatnie opublikowana/rozpowszechniana publicznie
przez Organizatora w Internecie, w tym na portalach społecznościowych (fanpage’ach Tuban), stronie
internetowej Tuban, oraz wykorzystana w celach promocyjnych i marketingowych, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, z prawem firmy Tuban do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i
korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy.

9. Przyznane nagrody zostaną wysłane autorom najlepszych odpowiedzi w terminie 14 dni od
ogłoszenia wyników na Facebook’u Tuban kreatywne laboratorium, po uprzednim kontakcie
Organizatora z autorem najlepszej odpowiedzi poprzez serwis Facebook. Nagrody zostaną wysłane do
zwycięzców za pośrednictwem kuriera. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być
prawdziwe. Zwycięzcy są zobowiązani do podania dokładnego adresu do wysyłki nagród, wraz z nr
telefonu (dla kuriera, który będzie dostarczał nagrodę)

10. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość
majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny
niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym
z prawem Tuban do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez
konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i
marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym
zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich, o ile takie są konieczne z uwagi na charakter
odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od
momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się
z Inspektorem Danych Osobowych Tuban kreatywne laboratorium pod adresem: marketing@tuban.pl.
Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego),
ogłoszenia jego wyników - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik
może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym
Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub
postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac
przez okres przedawnienia roszczeń. W zakresie możliwych funkcjonalności Facebook’a, zgodnie z jego
regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi
na sposób działania Facebook’a.

12. Zgodnie z regulaminem Facebook’a informuję, iż Facebook nie jest podmiotem
zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników
jest Organizator), a także że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w
związku z Konkursem.

13. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,
bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu
cywilnego,a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel